Etap 6

Zakup sprzętu i systemów do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej lotniska.

Zidentyfikowanym problemem  była konieczność wyposażenia lotniska w urządzenia skutecznie zapewniające bezpieczeństwo obsługi, pasażerów i statków powietrznych. Planowane zakupy będą miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo  operacji lotniczych.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz  jakości usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest zakup wyposażenia lotniska wyposażenia lotniska w brakujący sprzęt i urządzenia.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • Zakup i montaż hydroforu
  • Zakup wytwornicy dymu neutralnego dla LSRG wraz z płynem dymotwórczym
  • Zakup zbiornika do celów przeciwpożarowych
  • Zakup manekinów treningowych dla LSRG – 2 szt.
  • Zakup samochodu do badania sczepności
  • Elektroniczny system weryfikacji kart pokładowych z automatycznymi bramkami ( 4 szt.)
  • Zakup urządzania do wykrywania materiałów wybuchowych
  • Zakup wyposażenia sztabu kryzysowego.

Wartość dofinansowania: 1 139 912,07 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście 07/100 złotych).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia