Ochrona środowiska

Port Lotniczy Bydgoszcz S. A. jako podmiot świadomy swojego wpływu wywieranego na środowisko, dba o spełnianie norm prawnych  w zakresie ochrony środowiska w każdym dotyczącym go obszarze, realizując zapisy posiadanych decyzji administracyjnych.

Uznajemy swoją odpowiedzialność za środowisko naturalne, dlatego świadomie i otwarcie mówimy o naszej polityce ochrony środowiska, celach już osiągniętych i obszarach wymagających udoskonalenia.  

Powietrze

Sukcesywnie, na lotnisku Bydgoszcz wymieniany jest tabor eksploatowanych pojazdów obsługi lotniska na te o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, spełniające wysokie normy emisji spalin. W Terminalu Pasażerskim potrzeby ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania zapewnia kotłownia zasilana olejem opałowym lekkim.

Parametry przedmiotowej kotłowni, zakwalifikowały ją do dokonania zgłoszenia instalacji. 
Oba źródła, zorganizowane – kotłownia oraz niezorganizowane – ruch pojazdów na lotnisku, powodują emisję gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.

Gospodarka wodno-ściekowa

Na lotnisku funkcjonuje system drenażowy oraz system kanałów krytych i otwartych odprowadzających wody opadowe z płaszczyzn lotniskowych do dwóch rowów otwartych kierujących ścieki z powierzchni utwardzonych naziemnego ruchu lotniczego do wylotu i dalej, łącząc się w jeden kanał otwarty, do odbiornika.
Warunki wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska, reguluje posiadane przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. pozwolenie wodnoprawne wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Odpady

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. działalność związaną z gospodarką odpadami realizuje zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi instrukcjami postępowania z odpadami komunalnymi oraz niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.

    • używać produktów przyjaznych dla środowiska i nadających się do ponownego przetworzenia,
    • stosować paliwa cechujące się możliwie niewielkim oddziaływaniem na środowisko naturalne,
    • ograniczać ilość odpadów, zużycie energii i poziom emisji CO2,
    • stosować segregację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz przekazywać je wykwalifikowanym i uprawnionym jednostkom.

Opłaty za korzystanie ze środowisk

Port Lotniczy Bydgoszcz S. A., zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2013 poz. 1232) wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Opłaty dotyczą wprowadzania gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do środowiska oraz poboru wód podziemnych.

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 365 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia