Bezpieczeństwo

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) stanowi już nieodzowny element składowy systemu zarządzania całej organizacji lotniczej. Nie inaczej jest w przypadku Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., który także posiada swój SMS. Jego działanie ukierunkowane jest na świadome ograniczanie prawdopodobieństwa zaistnienia  wypadku  poprzez identyfikację zagrożeń i związanego z tym zagrożeniem ryzyka. Ryzyko zostaje oceniane w taki sposób, aby określić a następnie zastosować odpowiednie środki je ograniczające do tak niskiego poziomu, jak jest to tylko możliwe.

Polityka bezpieczeństwa

Zarządzający Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. deklaruje, iż bezpieczeństwo otrzymuje najwyższą rangę ważności, a cel jakim jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa, realizowany jest na wszystkich szczeblach zarządzania oraz w każdym aspekcie działalności.

Ponadto zaznacza się, że dbałość o bezpieczeństwo i odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów jest powinnością jednostkową każdego pracownika portu oraz podmiotów prowadzących jakąkolwiek działalność na terenie lotniska.

Fundamentalnym elementem, który może doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów związanych z bezpieczeństwem jest System Zarządzania Bezpieczeństwem, do którego prawidłowego funkcjonowania Zarządzający Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. przywiązuje szczególną uwagę.

 

  • utrzymuje oraz promuje system raportowania poprzez formularze dostrzeżonych zagrożeń oraz zgłoszenia drogą elektroniczną, dzięki którym każdy pracownik ma prawo wskazania czynników, które jego zdaniem mają lub mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo.
  • zapewnia, że żadne konsekwencje nie zostaną wyciągnięte wobec żadnego pracownika, który poprzez system raportowania ujawnia zagrożenia dla bezpieczeństwa w myśl zasady Just Culture. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, które w toku postępowania ujawnią, ponad wszelką wątpliwość, działanie nielegalne, rażące zaniedbania, umyślne lekceważenie przepisów lub procedur oraz przejawy zachowań takich jak lekkomyślność lub sabotaż.
  • zapewnia, że tożsamość wszystkich osób, które dokonają zgłoszenia dostrzeżonych zagrożeń nie zostanie ujawniona.
  • wypełnia, a także, w miarę możliwości przekracza ustawowe i prawne wymogi oraz standardy dotyczące bezpieczeństwa.
  • zapewnia, że wszyscy pracownicy otrzymują odpowiednie i stosowne informacje dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, właściwe szkolenie w sprawach bezpieczeństwa oraz, że przydziela się im wyłącznie zadania zgodne z posiadanymi przez nich umiejętnościami i uprawnieniami.
  • angażuje kierownictwo wyższego szczebla w sprawy bezpieczeństwa, które ma za zadanie stale wspierać politykę bezpieczeństwa i promować ją wśród wszystkich pracowników. Zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i środki finansowe do jej realizacji oraz dąży do osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie bezpieczeństwa i odpowiednich standardów działania.
  • ustanowieniu odpowiedniej struktury organizacyjnej, która określa obowiązki i kompetencje w tematyce bezpieczeństwa,
  • prowadzeniu proaktywnych metod korygujących w celu minimalizacji możliwości zmniejszenia bezpieczeństwa do poziomu nieakceptowanego oraz metod reaktywnych mających za zadanie wyeliminowanie ryzyka czerpiąc ze swojej historii oraz doświadczeń innych,
  • zapewnieniu, że firmy zewnętrzne, które prowadzą swoją działalność na terenie lotniska oraz mogą mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa operacyjnego, spełniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa, posiadają swój System Zarządzania Bezpieczeństwem lub korzystają z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zarządzającego,
  • ciągłemu doskonaleniu wszystkich procesów mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa,
  • ciągłemu doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem,
  • budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji poprzez zwiększanie świadomości wszystkich pracowników dotyczących zagrożeń związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych po spożyciu alkoholu, substancji psychoaktywnych i leków.

Zgłaszanie dostrzeżonych zagrożeń

Nieistotne kim jesteś – pracownikiem Portu, pasażerem, osobą odprowadzającą, czy mieszkańcem okolic lotniska. Jeśli zauważyłeś zdarzenie, zjawisko lub problem, które według Ciebie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego i być przyczyną do wypadku nie wahaj się i zgłoś je jak najszybciej. Możesz w ten sposób przyczynić się do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu i uchronić czyjeś zdrowie lub życie.

W ramach wprowadzonego na lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS), każde zgłoszenie zostanie zbadane z zachowaniem poufności źródeł informacji. W ramach podjętych działań wyjaśniających na poziomie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. masz także zapewnioną pełną anonimowość.

  • Przeszkód lotniczych i możliwości powstawania wzbudzonej turbulencji. Szczegółowa informacja odnośnie tego zagrożenia.
  • Stosowania niebezpiecznych, mylących lub wprowadzających w błąd świateł.
  • Oślepiania powodowanego dużymi, wysoce odblaskowymi powierzchniami.
  • Źródeł niewidocznego promieniowania lub obecność ruchomych lub stałych przedmiotów, które mogą zakłócać lub negatywnie wpływać na wydajność łączności lotniczej, systemów nawigacji i dozorowania.
  • Nie lotniczych świateł naziemnych w pobliżu lotniska, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa statków powietrznych i które powinny być zgaszone, ekranowane, lub w inny sposób zmodyfikowane, tak aby wyeliminować źródło zagrożenia.
  • Hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego w rejonie podejść do lądowania statków powietrznych w odległości do 5km.
  • Dronów latających w okolicy lotniska. Ze względu na wysokie ryzyko oraz najczęściej krótkotrwały lot UAV, osoby, które zaobserwowały latające drony w rejonie lotniska proszone są o niezwłoczne informowanie o tym fakcie odpowiednią jednostkę policji. Szczegółowe informacje dotyczące tego zagrożenia.
  • A także wszystkie inne, potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Zgłoszenia należy przekazywać na adres e-mail

sms@bzg.aero

Poznaj
nasze lotnisko

Historia