Etap 1

System odprawy bagażowej

Przedmiotem podprojektu jest przebudowa systemu kontroli i transportu bagażu, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości systemu bagażowego do wydajności 600 bagaży/godzinę w przylocie i 350 bagaży/ godzinę w odlocie.

Odloty: Modernizacja systemu obejmuje opracowanie projektu, wykonanie i pełną bezkolizyjną integrację dwóch równoległych ciągów transportowych i kontrolnych bagażu z wykorzystaniem urządzeń skanujących I i II stopnia. Powyższe zmiany wymuszą wykonanie nowych transporterów bagażowych oraz dodatkowych 4 stanowisk check-in wraz z ich integracją z istniejącymi stanowiskami. Nowe stanowiska check-in w holu głównym powinny być wyposażone między innymi w transporter ważący (waga + dwa ekrany LCD informujące o wadze bagażu, system „display”, panel sterujący) oraz transporter etykietujący. Powstały układ transportowy i kontrolny umożliwi  śledzenie bagażu na całej jego długości i pełną identyfikację od skanera I stopnia poprzez kontrolę II stopnia, aż do chwili załadunku na wózek bagażowy. Przedmiotem Projektu jest przebudowa istniejącego systemu bagażowego obejmującego demontaż zbędnych urządzeń, dostawy, montaż i uruchomienie nowego.

Przyloty: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności systemu bagażowego wymaga zaprojektowania i wykonania montażu nowego systemu transportu bagażowego, na trasie bagażownia-sala przylotów, obejmującego wykonanie transporterów oraz powiększenie istniejącej karuzeli bagażowej o 100%.

Hala przylotów w Porcie Lotniczym Bydgoszcz
System transportu bagażowego w Pocie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

Celem głównym tego podprojektu jest wzrost bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez dostosowanie systemu odprawy bagażowej do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. System ten umożliwi również zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Wartość dofinansowania: 981 244,29 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery 29/100 złotych)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia