Etap 3

Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Przedmiotem tego etapu projektu jest remont odwodnienia liniowego drogi startowej DS oraz dróg kołowania DK A, DK B, DK C oraz DK E1,DK E2 i DK E3 zlokalizowanych po południowej stronie wzdłuż drogi startowej. Poza tym zakres  obejmuje remont istniejących oczyszczalni wód deszczowych.

Zidentyfikowanym problemem był niesprawny system odwodnienia.

Planowany remont będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz bezpieczeństwa usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest remont odwodnienia drogi startowej oraz dróg kołowania. Działania przewidziane w projekcie zmierzają do zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym operujących statków powietrznych.

Wartość dofinansowania: 9 475 455,14 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 14/100 złotych).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia