Etap 2

Budowa ogrodzenia, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu

Podprojekt zakłada:

1)  budowę ogrodzenia lotniska na podstawie zaleceń Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego numer PL – 002/EPBY/2008 włączając prace geodezyjne (wykonanie wytyczenia geodezyjnego ogrodzenia oraz inwentaryzacji powykonawczej ogrodzenia).

2)  Zakup dwóch autobusów niskopodłogowych w wyniku konieczności realizacji porozumienia z Schengen.

3)  Wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej w specjalistyczny sprzęt gaśniczy wymagany Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 roku w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.

Celem głównym Projektu jest wzrost bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez zapobiegnięcie potencjalnych aktów bezprawnej ingerencji na teren lotniska zarówno osób jak i zwierząt.  Dostosowanie PLB  do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, zakup autobusów oraz niezbędnego sprzętu dla LSRG, który umożliwi realizację warunków traktatu z Schengen w temacie przemieszczania się pasażerów tranzytowych.

Wartość dofinansowania: 2 748 220,00 złotych (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia 00/100 złotych)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia