Etap 5 (Podetap 6)

Zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Realizacja zakresu rzeczowego obejmuje zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony ruchu lotniczego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do wykonywania kontroli bezpieczeństwa oraz modernizację systemów monitorowania i łączności spełniających wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzania w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

Celem głównym podetapu projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardu świadczonych usług. W wyniku przedsięwzięcia nastąpi wymiana zużytych i awaryjnych komponentów systemów oraz dostosowanie urządzeń kontroli bezpieczeństwa do przepisów dla lotnisk cywilnych. Celem szczegółowym jest modernizacja zaplecza operacyjnego oraz systemów monitorowania i łączności lotniska. Działania te zmierzają do zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym dla pasażerów i operujących statkami powietrznymi.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Modernizację systemu monitoringu
  2. Modernizację systemu łączności
  3. Zakup urządzeń do kontroli bezpieczeństwa:

– Urządzenie rentgenowskie do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego – 2 szt.

– Urządzenia do skanowania pojemników z płynów, aerozolami oraz żelami – 1 szt.

– Przenośne urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych – 1szt.

– Stacjonarna bramka do wykrywania metali WTMD- 2szt.

– Ręczny wykrywacz metali HHMD-3 szt.

– Program TUTOR 3 wraz z komputerem

W wyniku realizacji projektu nastąpi znacząca poprawa stanu bezpieczeństwa bydgoskiego lotniska, a całość sprzyjać będzie rozwojowi portu lotniczego. Jednocześnie realizacja Zintegrowanego Projektu inwestycyjnego rozwoju funkcji Portu Lotniczego Bydgoszcz w ramach węzła aglomeracji bydgosko-toruńskiej- przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie tworzenia nowych inwestycji, ruchu turystycznego i przyciągania kapitału zewnętrznego. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu polityki europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez utrzymanie funkcjonalności obiektu ważnego dla rozwoju regionu.

Dofinansowanie wynosi: 2 192 523,53 zł (słownie:dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy 53/100 zł).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia