Etap 5 (Podetap 4)

Remont oświetlenia nawigacyjnego, poboczy drogi startowej, budynków podstacji energetycznych oraz wymiana urządzeń energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardu świadczonych usług, a także poprawa stanu infrastruktury regionalnego lotniska realizującego połączenia krajowe i międzynarodowe.

W wyniku przedsięwzięcia nastąpi wymiana zużytych komponentów systemu oraz dostosowanie systemu elektroświetlnego i elektroenergetycznego lotniska do przepisów Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO, Aneks 14) oraz polskich przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Projektowany remont ma zagwarantować niezawodną pracę urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operacji startu i lądowania oraz naziemnego ruchu samolotów.Celem remontu jest wymiana zużytych i awaryjnych komponentów systemu oraz dostosowanie systemów elektroświetlnego i elektroenergetycznego do przepisów ICAO, Aneks 14 oraz polskich przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych. Celem szczegółowym jest remont infrastruktury lotniska. To i pozostałe działania przewidziane w „Zintegrowanym Projekcie inwestycyjnym rozwoju funkcji Portu Lotniczego Bydgoszcz w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” zmierzają do zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym dla pasażerów i operujących statkami powietrznymi.

Remont jest również uzasadniony kompleksowymi działaniami inwestycyjnymi w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej. W wyniku realizacji projektu nastąpi znacząca poprawa stanu technicznego infrastruktury bydgoskiego lotniska, co przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług i sprzyjać będzie rozwojowi portu lotniczego. W ramach Zintegrowanego Projektu inwestycyjnego rozwoju funkcji Portu Lotniczego Bydgoszcz, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa w zakresie tworzenia nowych inwestycji, ruchu turystycznego i przyciągania kapitału.

Dofinansowanie wynosi: 9 308 641,99 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy sześcset czterdzieści jeden 99/100zł).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia