Etap 5 (Podetap 3)

Remont dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Przedmiotem podprojektu jest remont istniejących nawierzchni płaszczyzn postojowych PPS-1, PPS-2 i PPS-4, a także wszystkich dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Wykonawca inwestycji wykona w ramach zadania również oznakowanie poziome na wszystkich remontowanych nawierzchniach.

Przeprowadzona ocena stanu technicznego nawierzchni lotniskowych na płaszczyznach postoju samolotów PPS-1, PPS-4 PPS-2, a także ich stan nośności potwierdziła, że przedmiotowe nawierzchnie posiadają niewielki zapas nośności do przenoszenia obciążeń generowanych ruchem lotniczym przez samoloty kodu C i D. Większość uszkodzeń występujących na badanych nawierzchniach spowodowana jest przeciążeniem nawierzchni, co bezpośrednio wpływa na ich stan nośności. Powierzchniowy stan techniczny nawierzchni lotniskowych z betonu asfaltowego na drogach kołowania: A, B, C, D i E jest niezadowalający. Dalsza eksploatacja ww. nawierzchni w tym stanie technicznym mogła stwarzać niebezpieczeństwo zassania przez operujące statki powietrzne drobnych wykruszeń pochodzących z nawierzchni. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji uszkodzeń na nawierzchni PPS-4,  szczególnej i pilnej uwagi wymagają płyty, na których stwierdzono występowanie złuszczeń głębokich, pęknięć szczelinowych oraz płyty przewidziane do wymiany.

Wykonane badania diagnostyczne nawierzchni lotniskowych oraz ich ekspertyzy przeprowadzone na zlecenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przez kompetentne w tym zakresie instytucje, wykazały, iż ze względu na znaczną degradację nawierzchni konieczne jest wykonanie niezbędnych robót remontowych, nie tylko gwarantujących dalszą możliwość wykorzystania obiektu, ale co najważniejsze zapewniających bezpieczeństwo pasażerów oraz wykonywanych operacji lotniczych. Wykonanie nowych nawierzchni płaszczyzn postoju samolotów na potrzeby eksploatacji samolotów kodu C i D, pozwoli na bezproblemowe ich użytkowanie w okresie kolejnych 25-30 lat. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja nawierzchni pozwoli również na ciągły wzrost liczby wykonywanych operacji lotniczych oraz wzrost liczby przyjmowanych pasażerów w wieloletniej perspektywie, bez potrzeby wykonywania kolejnego remontu.

Remont jest również uzasadniony kompleksowymi działaniami inwestycyjnymi w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej. W wyniku realizacji projektu nastąpi znacząca poprawa stanu technicznego infrastruktury bydgoskiego lotniska, co przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług i sprzyjać będzie rozwojowi portu lotniczego. W ramach Zintegrowanego Projektu inwestycyjnego rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa w zakresie tworzenia nowych inwestycji, ruchu turystycznego i przyciągania kapitału zewnętrznego.

Dofinansowanie wynosi: 22 456 706,68 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześć 68/100zł).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia