Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU

Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. ul. Grodzka 12, 85-109 Bydgoszcz, adres korespondencyjny: ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota,

niniejszym zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem dotyczącym prawidłowości, rzetelności oraz jasności sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

I. Od biegłego rewidenta Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. oczekuje:

1) przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności art. 65 ustawy o rachunkowości,

2) gotowości do obecności (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013, w celu złożenia stosownych informacji i wyjaśnień,

3) gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

4) stałej obecności biegłego rewidenta księgowego podczas badania sprawozdania finansowego,

II. Oferta powinna zawierać:

1) Informacje o oferencie w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu. Ww. dokumenty winny stanowić załącznik do oferty,

2) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

3) Cenę netto za badanie sprawozdania finansowego, uwzględniającej wszystkie koszty, ze sporządzeniem pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu i raportem biegłego rewidenta włącznie, termin płatności za przedmiot umowy nie krótszy niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, istnieje możliwość płatności zaliczkowej po dokonaniu badania wstępnego, jednak w wysokości nie wyższej niż 30% wartości zamówienia.

4) Wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego z udziałem w inwentaryzacji. Termin realizacji zamówienia do dnia 31 marca 2014 r.

III. Kryterium koniecznym do spełnienia przez audytora (biegłego rewidenta księgowego) jest doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych portów lotniczych w Polsce.

IV. Kryteriami oceny ofert będą doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych portów lotniczych w Polsce oraz cena.

V. Termin związania ofertą: 60 dni.

VI. Wyboru bie­głego rewi­denta prze­pro­wa­dza­ją­cego bada­nie spra­woz­da­nia finan­so­wego dokona Rada Nad­zor­cza Spółki.

VII. Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: a.kilczewska@bzg.aero.

Oferty przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 r., do godziny 12.00.

VIII. Oferty nie spełniające powyższych wymagań, w tym niezawierające wymaganych załączników lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

Ponadto Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Sezon letnich podróży w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

Moc czarterowych kierunków, sezonowe rejsy do Krakowa i regularne loty trzech przewoźników. Taki będzie rozpoczynający się w niedzielę 31 marca,...

Więcej…

2023 rok w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

366 067 Pasażerów odprawił w 2023 roku Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Natomiast w sezonie letnim minionego roku pobiliśmy rekord odprawionych Pasażerów...

Więcej…

Do Krakowa na majówkę z wylotem z Bydgoszczy!

Połączenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kujaw i Pomorza ponownie, w sezonie letnim, dołączy do siatki połączeń Portu Lotniczego...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia